Envirosafe Services of Ohio operates a hazardous waste landfill in Oregon, Ohio.

http://www.envirosafeservices.com/

More information

Envirosafe, Ohio Citizen Action